Chứng nhận

GET IN TOUCH

CÁC CHỨNG NHẬN

Hồ sơ của chúng tôi bao gồm
– Chứng nhận chất lượng Sản phẩm (CQ)
– Chứng nhận xuất xứ (CO)
– Vận đơn nhập khẩu (BL)

HEALTHCARE BUILDINGS

We are a company that offers design and build services for you from initial

EDUCATION BUILDINGS

We are a company that offers design and build services for you from initial

GOVERMENT BUILDING

We are a company that offers design and build services for you from initial

PARKING GARAGE

We are a company that offers design and build services for you from initial

GREEN BUILDINGS

We are a company that offers design and build services for you from initial

INTERIOR DESIGN

We are a company that offers design and build services for you from initial

SPORT BUILDINGS

We are a company that offers design and build services for you from initial

COMMERCIAL

We are a company that offers design and build services for you from initial

RESTAURANT BUILDING

We are a company that offers design and build services for you from initial